Đây là tuyên bố vui mong mọi người hiểu thông điệp hơn là đi sâu vào nội dung

TUYÊN BỐ CỦA NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Gần đây, tôi nhận thấy có tình trạng lạm phát tuyên bố. Dù không muốn chém gió nữa trên mạng xã hội nhưng xét thấy rộ lên việc lập Hội/Nhóm mà cảm nhận của tôi là không đi vào thực chất, hiến ích cho xã hội, thức tỉnh cho những người lao động/khốn khó. Quanh đi quẩn lại cũng không nhiều người và đứng trong những nhóm danh hiệu to tát nhưng thực lực khiêm tốn, động cơ và hành động chỉ có tính chất bề nổi, làm hàng, trêu ngươi Công An, chửi chính quyền Cộng Sản là chính. Nay tôi chính thức tuyên bố nhằm tránh những kẻ cơ hội, tiếm danh cho vui, trục lợi cá nhân.

TÔI – NGUYỄN CHÍ ĐỨC XIN TUYÊN BỐ:

1) Chủ tịch Hội/Nhóm bỏ ĐCSVN
2) Bố của các loại mạng lưới chống Cộng Sản
3) Sáng lập viên hội thất nghiệp, chém gió, hoang tưởng, cuồng vĩ…
4) Thành viên danh dự và vĩnh viễn các loại hội chết yểu.

Tuyên bố này có giá trị công pháp Quốc Tế. Bất kì nhóm hội nào trên mạng là tập con của tuyên bố này phải được sự đồng ý cấp phép hoạt động của tôi.

Hà Nội, 11/12/2013

(đã ký tên)

Nguyễn Chí Đức

null

Advertisements
%d bloggers like this: